Cymorth a gwybodaeth i bobl sy’n byw â chanser

Diweddarwyd 26 Mawrth 2020

Cymorth a gwybodaeth i bobl sy’n byw â chanser

Mae Cynghrair Canser Cymru yn grŵp o 20 o elusennau canser sy’n gweithio gyda’i gilydd i wneud pethau’n well i bobl y mae canser yn effeithio arnynt, a’u hanwyliaid. Yn ddiau, bydd y pandemig Covid-19 cyfredol yn achosi i lawer deimlo’n ofidus a phryderus, ac felly, er mwyn eich cefnogi trwy’r cyfnod hwn, rydym wedi llunio rhestr o sefydliadau y gall eu llinellau cymorth a’u gwybodaeth fod o gymorth mawr.

Efallai yr hoffech gael sgwrs a chlust i wrando, darganfod rhagor am fudd-daliadau a chymorth ariannol, neu efallai bod gennych gwestiwn am eich canser nad yw’n gysylltiedig â Covid-19. Y peth pwysig i chi ei wybod yw ein bod ni yma, a’n bod yn cydweithio i’ch cefnogi.

Cymorth Canser Macmillan

0808 808 00 00

9am-5pm o ddydd Llun i ddydd Gwener

Marie Curie

0800 090 2309

8am-6pm yn ystod yr wythnos, 11am-5pm ar ddydd Sadwrn

Bowel Cancer UK

Gofynnwch i’r Cymorth Nyrs Ar-lein

Prostate Cancer UK

0800 074 8383

9am-5pm o ddydd Llun i ddydd Gwener

Myeloma UK

0800 980 3332

9am-5pm yn ystod yr wythnos

[email protected]

Hwb gwybodaeth

The Brain Tumour Charity

0808 800 0004

9am-5pm yn ystod yr wythnos

[email protected]

Jo’s Cervical Cancer Trust

0808 802 8000 Mae’r oriau agor yn amrywio

Bloodwise

0808 208 0888

10 am-4pm yn ystod yr wythnos, 10am-1pm ar ddydd Mercher

Pancreatic Cancer UK

0808 801 0707 10am-4pm o ddydd Llun i ddydd Gwener neu trwy e-bost.

Maggie’s Centre

Cymorth ar-lein, dros y ffôn a thrwy sgwrs fideo.

0300 123 1801 (llinell Gymorth y Deyrnas Unedig)

9am-5pm yn ystod yr wythnos

Cymorth lleol –

Maggie’s yng Nghaerdydd (yng Nghanolfan Ganser Felindre)                                  029 2240 8024/[email protected]

Maggie’s yn Abertawe (yn Ysbyty Singleton) 01792 200 000/[email protected]

Gofal Canser Tenovus

0808 808 1010

9am-5pm yn ystod yr wythnos, penwythnosau 10am-1pm

Breast Cancer Now

0808 800 6000

10am-3pm yn ystod yr wythnos

Cancer Research UK

0808 800 4040

9am-5pm yn ystod yr wythnos

Target Ovarian Cancer

020 7923 5475

9am-5:30pm yn ystod yr wythnos

British Liver Trust

0800 652 7330

10am-2.45pm yn ystod yr wythnos (Ddim ar wyliau banc)

[email protected]

Grŵp cymorth ar-lein

Clic Sargeant

Sgwrs Fyw Ar-lein10am-4pm o ddydd Llun i ddydd Gwener a Grwpiau Facebook

Ray of Light Wales

Cymorth ar-lein, negeseuon e-bost, ffôn a Skype trwy gydol y mis. Tudalen Facebook yma.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y cynnwys ar y dudalen hon, cysylltwch â: Jon Antoniazzi, Rheolwr Polisi a Materion Cyhoeddus Cymru ar gyfer Cymorth Canser Macmillan –[email protected]

Ynysu gartref a’r coronafeirws

Cyhoeddwyd ar 27 Mawrth 2020

Ynysu gartref a’r coronafeirws

Os oes gennych chi neu rywun yr ydych yn byw gyda nhw symptomau o’r coronafeirws, bydd angen i chi aros gartref am hyd at 14 diwrnod.

Mae’r llywodraeth hefyd wedi gofyn i bobl hunanynysu am hyd at 12 wythnos os ydynt wedi cael eu nodi yn rhai sydd â mwy o risg. Os ydych yn y categori hwn, bydd y GIG yn cysylltu’n uniongyrchol â chi gyda chyngor ar y mesurau llymach y dylech eu cymryd er mwyn eich cadw eich hun ac eraill yn ddiogel. Byddant hefyd yn dweud wrthych am y cymorth sydd ar gael ar gyfer ynysu gartref. Os ydych yn poeni eich bod yn y grŵp hwn, a neb yn cysylltu â chi, dylech siarad â’ch tîm gofal iechyd.

Mae’n bwysig cael yr wybodaeth ddiweddaraf o ran y cyngor a ddarperir gan lywodraeth Cymru a’r GIG. Dyma ddolenni i’r wybodaeth ddiweddaraf am aros gartref:

Rydym yn deall nad yw ynysu gartref yn hawdd. Mae gan y dudalen hon gyngor y gobeithiwn a fydd o gymorth.

Beth yw ynysu gartref?

Mae ynysu gartref yn golygu aros gartref i atal lledaeniad y coronafeirws neu i leihau eich risg o’i gael.

Yn ôl y cyngor gan y GIG, mae hyn yn golygu na ddylech wneud y canlynol:

 • mynd i’r gwaith, yr ysgol na mannau cyhoeddus
 • defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus na thacsis
 • cael ymwelwyr, er enghraifft ffrindiau a theulu, yn eich cartref
 • mynd i brynu bwyd na chasglu meddyginiaeth.

Rydych yn gallu defnyddio eich gardd, os oes gennych un. Gwnewch yn siŵr eich bod chi’n dilyn y cyngor diweddaraf gan LLYW.CYMRU.

Paratoi ar gyfer ynysu gartref

Efallai eich bod yn teimlo’n bryderus am ynysu gartref. Bydd paratoi, gobeithio, yn helpu i leddfu rhai o’ch pryderon. Rydym yn argymell eich bod yn gwneud y canlynol:

 • Meddwl am yr hyn y bydd arnoch ei angen er mwyn gallu aros gartref am y 7 i 14 diwrnod ar eu hyd.
 • Meddwl a chynllunio sut y gallwch gael bwyd a chyflenwadau eraill, e.e. meddyginiaethau, y bydd arnoch eu hangen yn ystod y cyfnod hwn.
 • Wrth ynysu gartref, gofyn i ffrindiau, eich teulu neu eich cyflogwr ddod ag unrhyw beth y bydd arnoch ei angen i chi.
 • Cynllunio ymlaen llaw beth y byddech yn ei wneud pe byddai rhywun yn eich cartref yn teimlo’n llawer gwaeth, er enghraifft yn cael anawsterau anadlu.
 • Os ydych yn archebu cyflenwadau ar-lein, gwnewch yn siŵr eu bod yn cael eu gadael y tu allan i’ch cartref i chi eu casglu.

Mae’n gwbl ddealladwy y byddwch efallai’n teimlo’n fwy pryderus. Rydym wedi paratoi rhestr o sefydliadau sy’n darparu cymorth emosiynol ac ymarferol.

Datganiad ar ddarpariaeth sgrinio

Cyhoeddwyd ar 20 Mawrth 2020 a’i ddiweddaru ar 27 Mawrth 2020

Datganiad yn ymateb i newidiadau yn y ddarpariaeth sgrinio yng Nghymru yn dilyn yr achosion o Covid-19

Yn dilyn y cyhoeddiad i atal rhai apwyntiadau a gweithdrefnau nad ydynt yn rhai brys, mae Llywodraeth Cymru wedi cytuno ar argymhellion Iechyd Cyhoeddus Cymru i oedi rhai o’r rhaglenni sgrinio sy’n seiliedig ar y boblogaeth dros dro. Bydd hyn yn cynnwys y rhaglenni sgrinio am ganser, sef: sgrinio canser y coluddyn, y fron a sgrinio serfigol. Bydd y sefyllfa yma yn cael ei adolygu ymhen 8 wythnos.

Os ydych wedi cael gwahoddiad yn ddiweddar i gymryd rhan mewn sgrinio coluddion, mae Sgrinio Coluddion Cymru am i chi gadw’r pecyn ar gyfer nawr ac aros nes bod gwasanaethau’n dechrau yn ol cyn ei gwblhau a’i anfon yn ôl. Amser yna, byddwch yn derbyn cit newydd, neu bydd rhywun yn cysylltu â chi i ail-wneud eich prawf.

Nid oedd y penderfyniad i atal y gwasanaethau sgrinio yn un hawdd o gwbl, ond bydd yn golygu y gall staff sgrinio’r GIG gefnogi gwasanaethau rheng flaen ar yr adeg anodd hon. Hefyd, mae hyn yn golygu y gall y cyhoedd dilyn y galwad i beidio teithio heb fod yn hanfodol.

Mae’n ddealladwy y byddwch efallai’n teimlo’n fwy pryderus ar hyn o bryd. Os hoffech chi neu eich anwyliaid siarad â rhywun am gymorth emosiynol neu gyngor cyffredinol , mae’r sefydliadau canlynol yn darparu llinellau  cymorth emosiynol ac ymarferol. Gallant eich helpu. 

Cancer and Coronavirus Q&A

UPDATED 24 MARCH 2020

If you have cancer, you might be worried about how coronavirus affects you. The most important thing is to follow the advice from the NHS and your healthcare team.

People with cancer may be at a higher risk of infection, so please follow the advice that will help reduce the risk of getting coronavirus (COVID-19). This page includes advice and information from Public Health Wales and GOV.WALES

It’s understandable that people with cancer may be feeling more anxious. We have prepared a list of organisations providing emotional and practical help.

Following new guidance issued by the UK government on Sunday 22nd March, we have updated our information.

Do I need to do anything differently as someone who is being treated / in remission from cancer / living with a chronic cancer?

Some people with cancer are more at risk of becoming seriously ill if they contract the COVID-19 infection:

 • people having chemotherapy, or who have received chemotherapy in the last three months;
 • people having immunotherapy or other continuing antibody treatments for cancer;
 • people having other targeted cancer treatments which can affect the immune system, such as protein kinase inhibitors or PARP inhibitors;
 • people having intensive (radical) radiotherapy for lung cancer;
 • people who have had bone marrow or stem cell transplants in the last six months, or who are still taking immunosuppression drugs;
 • people with cancers of the blood or bone marrow such as leukaemia, lymphoma or myeloma who are at any stage of treatment.

If you are in this category, you should review the advice from Welsh Government on shielding here. If you fall into the category requiring shielding, you will be directly contacted by the NHS with advice about the more stringent measures you should take in order to keep yourself and others safe.

What will happen to my cancer treatment?

For example:

 • Will it be postponed?
 • Should I still go to hospital appointments?
 • How will my hospital decide whether I am a priority for treatment? Will there be national rules?
 • Should I start chemotherapy treatment (particularly if it is a 2nd/3rd line for “mop up”) or postpone?
 • If I get the virus and recover, will this affect my cancer treatment and outlook?

Your clinician may want to review your treatment plans, including whether the risks involved in any treatment have changed. In some cases, this may lead to a discussion about a revised or modified treatment plan. This is because the risks and benefits of certain treatments may be different in light of the coronavirus (COVID-19) risk

Many hospitals have started to use more telephone consultations as a way of helping people to avoid long waits in clinics and for treatment. You may be called to arrange your treatments in this way, and planned treatments may need to be moved to help with running a smooth service.

Your clinical team are best placed to talk with you about the effect on your treatment and appointments.  They will work with you to determine the best course of action in each individual situation.  If you have any concerns or questions about your treatment, please speak to your clinical team.

I am on chemotherapy, if I experience sweats / cough / shivering, should I call NHS 111 or the chemotherapy care line?

The advice in this situation is to immediately contact the chemotherapy care line, the Acute Oncology Service at your treating hospital or whatever number you were given by your team in the event of an urgent query. The important thing is to get urgent medical advice.

Home isolation

Please visit GOV.WALES website for guidance on home isolation.

Current government guidelines suggest those who need to home isolate are:

 • People with symptoms that may be caused by coronavirus (COVID-19) and do not require hospital treatment.
 • Those living in households with someone who shows symptoms that may be caused by coronavirus (COVID-19).

If I need to self-isolate, what will happen in relation to treatment that has to be done weekly?

Your clinical team are best placed to talk with you about the effect on your treatment and appointments.  They will work with you to determine the best course of action in each individual situation.

There is extended guidance on staying at home if you or someone in your household think you have coronavirus.

Advice for when staying at home

Staying at home will help control the spread of the virus to friends, the wider community, and particularly the most vulnerable. The following may make it easier:

 • Plan ahead and think about what you will need in order to be able to stay at home for the full 7 or 14 days.
 • Think about and plan how you can get food and other supplies such as medications that you will need during this period.
 • Ask friends, family or your employer if they can drop off anything you need.
 • If you order supplies online, make sure these are left outside your home for you to collect.
 • Keep in touch with friends, family and work colleagues over the phone or through social media.
 • Think about things you can do during your time at home. People who have successfully completed a period of staying at home have kept themselves busy with activities such as cooking, reading, online learning and watching films.
 • Plan in advance what you will do if someone in your household were to feel much worse, such as have difficulties breathing.
 • Find some exercises you can do at home – If you go out to exercise you will need to keep a safe distance (two metres) from other people.
 • If you are an employee and unable to work due to coronavirus, please refer to this guidance from the Department for Work and Pensions to find out about the support that is available to you.
 • Staying at home for a prolonged period can be difficult, frustrating and lonely for some people and that you or other household members may feel low. It can be particularly challenging if you don’t have much space or access to a garden.
 • It’s important to remember to take care of your mind as well as your body and to get support if you need it. Stay in touch with family and friends over the phone or on social media. There are also sources of support and information that can help, such as the Every Mind Matters website.

Caring for people with cancer

I am a carer to someone with cancer. Should I be doing anything differently?

If you provide essential care (such as help with washing, dressing, or preparing meals), you may find this guidance on Home care provision useful.

I have been exposed to the virus and am a carer for someone with cancer. What should I do? Who will look after the person I care for if I am unable to?

The Welsh Government is currently advising that if you have symptoms and you live with a vulnerable person, you should try to find somewhere else for them to stay for 14 days.

If you provide essential care (such as help with washing, dressing, or preparing meals), you may find this guidance on Home care provision useful.

It is also a good idea to think about what happens if you become unwell. If you need help with care but you’re not sure who to contact, or if you do not have family or friends who can help, you can contact your local council who should be able to help you. Carers UK have also produced advice for those currently caring for others.

The Future

Will cancer patients be a priority for the vaccine if/when it is developed?

There is currently no vaccine for this form of coronavirus. Research is being done to develop a vaccine, but this will take many months.

The best way to reduce your chance of infection is to follow the NHS advice on reducing the risk of picking up infections including thoroughly washing your hands frequently, practicing good hygiene and avoiding contact with people who are unwell.

Will there be problems accessing my cancer drugs?

There are currently no medicine shortages as a result of COVID-19. The country is well prepared to deal with any impacts of the coronavirus and we have stockpiles of generic drugs like paracetamol in the event of any supply issues.

The Government is working closely with industry, the NHS and others in the supply chain to ensure patients can access the medicines they need, and precautions are in place to prevent future shortages.

There is no need for patients to change the way they order prescriptions or take their medicines. Patients should always follow the advice of doctors, pharmacists or other prescribers who prescribe and dispense their medicines and medical products. The NHS has tried-and-tested ways of making sure patients receive their medicines and medical products, even under difficult circumstances. If patients order extra prescriptions, or stockpile, it will put pressure on stocks, meaning that some patients may not get the medicines or medical products they need.

A regularly updated list of cancer charities providing support can be found here.